Privacy Policy

The www.samsonas.com website (the “Site”) is owned by UAB “Samsonas motorsport” (the “Company”).

USE OF PERSONAL INFORMATION

The Company stores and uses all personal information posted on the Site you are using in compliance with the Republic of Lithuania personal datalegal protection requirements and other legal acts of the Republic of Lithuania regulating these data handling and protection.
The Company may collect and use your personal data (such as name, telephone number, email address) and other information provided on the Site Registration Forms) for the provision of its services, internal reporting and direct marketing, purposes. Some of your personal information may be used to better tailor the content of the Site to your needs. When using your personal data, the Company has the right to provide it to third parties only for the purpose of providing a specific service. The Company will not disclose your personal data to third parties in any other case without your prior consent. Except as provided in the legal acts of the Republic of Lithuania.
The company is not responsible for the processing of your personal data on websites owned by third parties, including in the cases where you access them through links on the Site. We recommend that you familiarize yourself separately with the privacy of any websites we don’t own that you visit.
Personal data is protected against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure and unauthorized use. You have the right to know how your personal information is used. If this information is false, incomplete or incorrect, please report it using the details on the Company Contacts page. You have the right to demand at any time, order the Company to correct or destroy the personal data you provide or to suspend the use of such data.
Your personal data is protected under the Personal Data Protection Law of the Republic of Lithuania (Official Gazette, 1996, No. 63-1479; 2008, No. 22-804). Your rights are also protected by the Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania (Official Gazette, 1994, No. 94-1833; 2007, No. 12-488).

DISCLAIMER OF LIABILITY

The Company endeavors to keep the information on the Website up to date, current, accurate and complete, but does not guarantee the complete accuracy and usefulness of information. The Company is not responsible for any actions that may have been influenced by the Site information or the consequences of those actions.
The content of the site may contain technical inaccuracies or typing errors. Please report any errors or inaccuracies noted on the Company contact page details.
The content of the Website may be changed, corrected or supplemented at any time. Internet search engines don’t provide updates such information in real time and the Company is not responsible for the accuracy or correctness of the information contained in search engine results During your search.
The Company does not warrant that the Site will function uninterruptedly or that the Content of the Site will be permanently accessible.
You acknowledge and agree that you accept personal liability for your use of the Website or any information contained therein and risk. You are always responsible for taking the appropriate precautions and are solely responsible for any damage to your health, computer equipment or information stored therein.

Privatumo politika

www.samsonas.com interneto svetainė (toliau – Svetainė) priklauso UAB “Samsonas motorsport” (toliau – Įmonė).

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Įmonė saugo ir naudoja visą Jūsų Svetainėje paskelbtą asmeninę informaciją laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Įmonė gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) savo paslaugų teikimui, vidinių ataskaitų bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kurie Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami siekiant geriau pritaikyti Svetainės turinį Jūsų poreikiams. Naudodama Jūsų asmens duomenis, Įmonė turi teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik konkrečios paslaugos teikimo tikslu. Įmonė neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.
Įmonė neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per Svetainėje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos ne mums priklausančios Jūsų aplankytos svetainės privatumo sąlygomis.
Asmeniniai duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jūs turite teisę žinoti, kaip ir kokiais tikslais panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai Įmonės kontaktų puslapyje nurodytiems asmenims. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad Įmonė ištaisytų ar sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų naudojimą.
Jūsų asmens duomenys saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Įmonė stengiasi, kad Svetainėje pateikiama informacija būtų atnaujinta, aktuali, tiksli ir išsami, tačiau negarantuoja visiško informacijos tikslumo bei naudingumo. Įmonė neatsako už bet kokius veiksmus, kuriuos galėjo įtakoti Svetainėje pateikta informacija, ar tų veiksmų padarinius.
Svetainės turinyje gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. Apie pastebėtas klaidas ar netikslumus prašome pranešti Įmonės kontaktų puslapyje nurodytiems asmenims.
Svetainės turinys gali būti pakeistas, pataisytas ar papildytas bet kuriuo metu. Interneto paieškos sistemos nepateikia atnaujintos informacijos realiu laiku ir Įmonė neatsako už paieškos sistemų rezultatuose pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą Jūsų paieškos metu.
Įmonė negarantuoja, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ir kad Svetainės turinys bus nuolatos prieinamas.
Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi Svetaine ar bet kokia joje pateikta informacija prisiimate asmeninę atsakomybę ir riziką. Jūs visada privalote patys imtis deramų saugumo priemonių ir tik Jūs atsakote už galimą žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei įrangai ar joje saugomai informacijai.